Filter
Review article

Search results

  • 2008

    European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of the second meeting of the European Germ Cell Cancer Consensus group (EGCCCG): part I

    Krege, S., Beyer, J., Souchon, R., Albers, P., Albrecht, W., Algaba, F., Bamberg, M., Bodrogi, I., Bokemeyer, C., Cavallin-Ståhl, E., Classen, J., Clemm, C., Cohn-Cedermark, G., Culine, S., Daugaard, G., De Mulder, P. H. M., De Santis, M., de Wit, M., de Wit, R., Derigs, H. G., & 30 othersDieckmann, K-P., Dieing, A., Droz, J-P., Fenner, M., Fizazi, K., Flechon, A., Fosså, S. D., del Muro, X. G., Gauler, T., Geczi, L., Gerl, A., Germa-Lluch, J. R., Gillessen, S., Hartmann, J. T., Hartmann, M., Heidenreich, A., Hoeltl, W., Horwich, A., Huddart, R., Jewett, M., Joffe, J., Jones, W. G., Kisbenedek, L., Klepp, O., Kliesch, S., Koehrmann, K. U., Kollmannsberger, C., Kuczyk, M., Laguna, P. & Galvis, O. L., Mar 2008, In: European Urology. 53, 3, p. 478-96 19 p.

    Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review