Computer-mediated intercultural communication: Changing trajectories of developing communicative competence.

Richard J. Fay, Milena Katsarska, Magdalena De Stefani

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

The enhancement of foreign language learners’ intercultural competence through online collaborative project work is increasingly common, whereas the broader phenomenon of computer-mediated intercultural communication (CMIC) is much less frequent. As informed by our collaborative experience of designing and delivering an English-medium CMIC course for undergraduates in Bulgaria, the UK and Uruguay, in this paper we outline two of our concerns: a) the intergroup variation between the different student bodies vis-à-vis their experience of otherness arising from their foreign language learning; and b) the changing profiles of all students vis-à-vis technological experience and competence. Regarding (a), UK students generally differ from their counterparts concerning their more limited experience of meaningful encounters with otherness, a difference somewhat simplistically linked to differences between foreign language users and native-speaker users of English. Regarding (b), the rapid rise of computer-mediated communication (CMC) is evident in the changing profiles of the participating students. Our 2001 cohort brought very limited CMC competence to the course and were thus developing CMC competence at the same time as exploring intercultural communication through it. In contrast, the current students can benefit from a depth of CMC competence as they engage with the particular characteristics and challenges of CMIC. El acrecentamiento de la competencia intercultural en estudiantes de inglés como lengua extranjera a través de proyectos basados en la colaboración online es cada vez más frecuente, mientras que el fenómeno más amplio de comunicación intercultural mediada por computadora (CIMC) no es tan habitual. Basados en nuestra experiencia colaborativa en el diseño e implementación de un curso en inglés sobre CIMC para alumnos iniciando su educación terciaria en el Reino Unido, Bulgaria y Uruguay, en este artículo discutimos dos de nuestras preocupaciones: a) la variación entre los diferentes grupos de estudiantes con respecto a su percepción del ‘otro’, basada en su experiencia como estudiantes de lenguas extranjeras; y b) el cambio en los perfiles de los tres grupos de alumnos en relación con su experiencia y competencia tecnológica. Con respecto a (a), los estudiantes del Reino Unido en general difieren de sus homólogos al poseer una más limitada experiencia en cuanto a la noción de ‘otro’. Esta diferencia es a veces tratada de manera simplista, relacionándola con las diferencias entre hablantes nativos y no nativos de la lengua. En lo que concierne a (b), el rápido avance de la comunicación mediada por computadora (CMC) se hace evidente en los cambios visibles en los perfiles de los estudiantes que participan del proyecto. Los participantes en 2001 traían consigo una muy limitada competencia en CMC, por lo cual estaban al mismo tiempo desarrollando tal competencia y explorando la comunicación intercultural a través de ella. A diferencia de esto, los alumnos que actualmente participan en el proyecto cuentan con la ventaja de tener una considerable competencia en CMC para explorar las características y desafíos de CIMC. Подобряването на междукултурната компетентност на изучаващите чужд език чрез онлайн партньорски проекти все повече се налага на практика, докато опитите за по-широко изследване на феномена компютърно-медиирана междукултурна комуникация (КММК) все още не се срещат често. Като се опираме на съвместния си опит от провеждането на англоезичен курс на бакалавърско ниво в университети в България, Великобритания и Уругвай, в нашето изложение ние ще се спрем да два аспекта от изследователската ни дейност: а) вътрешно-груповите променливи между различните студентски групи с оглед на техния опит в общуването с „другостта”, плод на изучаването на чужд език и б) променящите се профили на всички студенти с оглед на технологическата им компетентност. Във връзка с първия аспект, английските студенти най-общо казано се отличават от своите партньори в проекта що се отнася до техния по-ограничен опит в задълбочено общуване с другостта – разлика, която често опростенчески се свързва с разликата между ползвателите на английски език като чужд и тези, които го използват като роден. Във връзка с втория параметър, динамичното нарастване на компютърно-медиираната комуникация (КМК) е очевидна в променящите се профили на нашите студенти участници в проекта. През 2001 студентите, които се записваха в курса, притежаваха ограничен опит и компетентност в КМК и развиваха уменията си в тази област паралелно с натрупването на междукултурен опит. За разлика от тях, настоящите ни студенти развиват все по-задълбочената си компетентност в КМК, докато изучават и изследват особеностите и предизвикателствата на КММК.
Original languageEnglish
Title of host publicationConference paper
Publication statusPublished - 2009
EventInternational Association for Intercultural Education (IAIE) / the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO) conference Intercultural education: Paideia, polity, demoi - Athens, Greece
Duration: 22 Jun 200926 Jun 2009

Conference

ConferenceInternational Association for Intercultural Education (IAIE) / the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO) conference Intercultural education: Paideia, polity, demoi
CityAthens, Greece
Period22/06/0926/06/09

Keywords

  • computer-mediated intercultural communication (CMIC); otherness

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Computer-mediated intercultural communication: Changing trajectories of developing communicative competence.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this