High-Performance Flexible Schottky Diodes Based on Sputtered InGaZnO

Lulu Du, Jiawei Zhang, Yunpeng Li, Mingsheng Xu, Qingpu Wang, Aimin Song, Qian Xin

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    586 Downloads (Pure)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'High-Performance Flexible Schottky Diodes Based on Sputtered InGaZnO'. Together they form a unique fingerprint.

    Material Science