JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146

Jia Wei Wang, Shih Ping Lai, Chakali Eswaraiah, Kate Pattle, James Di Francesco, Doug Johnstone, Patrick M. Koch, Tie Liu, Motohide Tamura, Ray S. Furuya, Takashi Onaka, Derek Ward-Thompson, Archana Soam, Kee Tae Kim, Chang Won Lee, Chin Fei Lee, Steve Mairs, Doris Arzoumanian, Gwanjeong Kim, Thiem HoangJihye Hwang, Sheng Yuan Liu, David Berry, Pierre Bastien, Tetsuo Hasegawa, Woojin Kwon, Keping Qiu, Philippe André, Yusuke Aso, Do Young Byun, Huei Ru Chen, Michael C. Chen, Wen Ping Chen, Tao Chung Ching, Jungyeon Cho, Minho Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Simon Coudé, Yasuo Doi, C. Darren Dowell, Emily Drabek-Maunder, Hao Yuan Duan, Stewart P.S. Eyres, Sam Falle, Lapo Fanciullo, Jason Fiege, Erica Franzmann, Per Friberg, Rachel K. Friesen, Gary Fuller, Tim Gledhill, Sarah F. Graves, Jane S. Greaves, Matt J. Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Jennifer Hatchell, Saeko S. Hayashi, Wayne Holland, Martin Houde, Tsuyoshi Inoue, Shu Ichiro Inutsuka, Kazunari Iwasaki, Il Gyo Jeong, Yoshihiro Kanamori, Ji Hyun Kang, Miju Kang, Sung Ju Kang, Akimasa Kataoka, Koji S. Kawabata, Francisca Kemper, Jongsoo Kim, Kyoung Hee Kim, Mi Ryang Kim, Shinyoung Kim, Jason M. Kirk, Masato I.N. Kobayashi, Vera Konyves, Jungmi Kwon, Kevin M. Lacaille, Hyeseung Lee, Jeong Eun Lee, Sang Sung Lee, Yong Hee Lee, Dalei Li, Di Li, Hua Bai Li, Hong Li Liu, Junhao Liu, A. Ran Lyo, Masafumi Matsumura, Brenda C. Matthews, Gerald H. Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nagayoshi Ohashi, Geumsook Park, Harriet Parsons, Enzo Pascale, Nicolas Peretto, Andy Pon, Tae Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Mark G. Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Jean François Robitaille, Sarah Sadavoy, Hiro Saito, Giorgio Savini, Anna M.M. Scaife, Masumichi Seta, Hiroko Shinnaga, Ya Wen Tang, Kohji Tomisaka, Yusuke Tsukamoto, Sven Van Loo, Hongchi Wang, Anthony P. Whitworth, Hsi Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong Sik Yun, Tetsuya Zenko, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Ya Peng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  134 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields within the Hub-filament Structure in IC 5146'. Together they form a unique fingerprint.

  Earth and Planetary Sciences

  Physics

  Material Science