Ordered Nanofibers Fabricated from Hierarchical Self-Assembling Processes of Designed α-Helical Peptides

Jie Li, Yurong Zhao, Peng Zhou, Xuzhi Hu, Dong Wang, Stephen M. King, Sarah E. Rogers, Jiqian Wang, Jian R. Lu, Hai Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results